سرویس کوتاه کننده آدرس لینک


سرویس کوتاه کننده آدرس لینک

تاریخ ثبت خبر: 1398/1/31 کد خبر: 50004 (خبر مهم)
توسط محصول جدیدی که به آدرس: www.url.farsjoo.com در سرویس فارسجو ارائه شده است می توانید آدرس لینک های طولانی خود را به آدرسی کوتاه و منطقی تبدیل کرده و از آن به عنوان آدرس مرجع استفاده کنید. آدرس های کوتاه شده در سیستم باقی می مانند و از بین نمی روند از همین رو تمامی کاربران می توانند از چنین آدرس های تولید شده ای در زمان ها و بخش های گوناگونی استفاده کنند. این سرویس به سادگی و به دور از هر مقدمه ای نیازهای کاربران را با سرعت و سهولت مرتفع می سازد.